نبود که

نمیدونم چی شد یهو، ولی خلاصه هر چی شد درست نبوده