گلیسیرین خوراکی
گلیسیرین خوراکی
شربت گلکوز
شربت گلکوز